Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giám đốc Điều hành

Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Xem tiếp...
 

Lê Tất Hải

Giám đốc Kỹ thuật

Kỹ sư Điều khiển Tự động

Cử nhân Khoa học Máy tính

Xem tiếp...
 

Phạm Đại Xuân

Trưởng dự án (Hệ thống nhúng)

Tiến sĩ Khoa học Máy tính

Xem tiếp...
 

Quách Văn Hiển

Trưởng BP Kinh doanh

Kỹ sư Công nghệ Thông tin

Xem tiếp...
 

Lê Phi Hùng

Trưởng dự án (Công nghệ phần mềm)

Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Xem tiếp...
 

Đối tác