Trang chủSản phẩmSLK - Smart Learning Kit

Smart Learning Kit (SLK): là giải pháp tin học toàn vẹn cho các trường đại học, cao đẳng, trung học. SKL cung cấp đầy đủ các dịch vụ như cổng thông tin (portal), thư viện vật lý, thư viện số, công cụ học trực tuyến, thi trực tuyến, đăng ký học phần/tín chỉ và thời khóa biểu, quản lý phòng đào tạo và xem điểm, quản lý giảng viên và lịch làm việc, v…v…

Đối tác