•   SWT chia việc phát triển dự án theo quy trình lặp.
  •   Từng bước lặp được lập kế hoạch cùng khách hàng. Khách hàng xác định độ ưu tiên chức năng dự án.
  •   Kết quả của quy trình lặp là một nhóm chức năng nhỏ hoàn chỉnh. Việc kiểm thử chất lượng hệ thống được thực hiện sau mỗi lần lặp.
  •   Hệ thống được đưa lên máy chủ SWT, khách hàng sẽ dùng thử, đánh giá chức năng, và đưa ra những yêu cầu thay đổi (nếu cần).
  •   Những thay đổi yêu cầu này được được lên kế hoạch thực hiện trong lần lặp tiếp theo.
  •   Phiên bản cuối cùng được chuyển lên máy chủ của khách hàng.
  •   Sau khi dự án kết thúc, chúng tôi hỗ trợ kỷ thuật và sẵn sàng đáp ứng các thắc mắc của khách hàng.

Đối tác