Giải pháp

  • Cung Cấp Giái pháp tin học và phát triển Phần mềm cho Doanh nghiệp
  • Cung cấp Giái pháp tin học và phát triển phần mềm trong lãnh vực Giáo dục điện tử, Chính phủ Điện tử
  • Phát trển Website cộng đồng (community web) trên nền tảng mã nguồn mở

Đối tác