Giải pháp

swt-quan-ly-tap-trung-thong-tin-nguoi-dung
  •  Là một giải pháp công nghiệp, quản lý tập trung thông tin người dùng, phục vụ cho nhiều ứng dụng và dịch vụ
  •  Sử dụng thống nhất và xuyên suốt mô hình đăng nhập một cửa cho quản trị, xác thực và phân quyền
  •   Đăng nhập một lần, sử dụng tài nguyên cả hệ thống
swt-quan-ly-tap-trung-thong-tin-nguoi-dung-1

Đối tác